Marjaana Etula

MERKITYKSien luoja ja avaaja

Olen toiminut yritysmaailmassa monissa eri asiantunijarooleissa, mm. markkinointi-,strategia talous- ja rahoitustehtävissä. Viimeiset 15 vuotta olen toiminut yrittäjänä & sijoittajana. Vahvuuteni on se, että pystyn tarkastelemaan liiketoimintaa monelta eri kantilta ja ymmärrän nopeasti, mikä on se pihvi, johon kannattaa juuri nyt keskittyä.

Haluan edistää omalla osaamisellani sitä, että maailma olisi huomenna edes pikkiriikkisen parempi paikka elää ja tehdä töitä. Tämä tarkoittaa sitä, että haluan antaa työpanokseni niihin yrityksiin ja projekteihin, joissa halutaan rakentaa merkityksellistä sekä vaikuttavaa liiketoimintaa sekä uskalletaan tarttua ajoissa asiohin, myös epäkohtiin.


Pystyn tuottamaan monimutkaistakin strategista laskentaa ja analyysiä sekä avamaan auki syy-seuraus-suhteita. Hallitsen kokonaisuudet ja kykenen ottamaan vastuulleni isojakin projekteja. Rakastan rakentaa asioille ja ihmisille merkityksiä sekä olla avaamassa niitä luvuiksi!


Mikäli koet, että haluat vaihtaa ajatuksia, niin alla on kalenteri, josta voi varata tapaamisaikoja :)Black Left Arrow
A Planner over a White Table

Kalenteri

Tervehdys!

Varaa tästä kalenteristani itsellesi sopiva aika. Palataan silloin asiaan! :)

Toimin kolmen aihepiirin ympärillä.

1.

Strateginen johdon laskenta

2.

LEAN SIX SIGMA & toiminnan tehostaminen

3.

Vaikuttavuuden muotoilu & laskenta

Mitä teen työkseni?

Toimin johdon tukena ja tuotan yrityksille & organisaatioille laskentaa sekä analyysiä johtamisen tueksi,

Tehostan yritysten prosesseja, poistan

Autan rakentamaan sekä avamaan toiminnan vaikuttavuutta.

Saat kaikkea perus taloushallintoon liittyviä asioita, mm. Burjetointi, Kannattavuus- ja kassavirtalaskelmia

Teen myös Investointi- ja rahoituslaskelmia, pääomien optimointia sekä yritysten arvonmääritystä

Toteutan vaikuttavuuslaskentaa ja rakennan sinne mittareita & indikaattoreita vaikuttavuuden mittaamiseksi

tuotan lukuja & viestintää Myynnin ja markkinoinnin tueksi sekä sidosryhmien vakuuttamiseksi

Autan yritystäsi poistamaan hukkaa, parantamaan laatua& tehostamaan prosesseja

Hanskaan Skenaariolaskennan, jonka avulla eri vaihtoehtoja on helpompi ymmärtää ja arvottaa

Toteutan Liiketoiminta- & ansaintamallin innovointi -pajoja

pystyn Simuloida tulevaa ja rakentaa sinne herkkyysanalyysejä & -indikaattoreita

Vapaa-aikana...

Tuuli, vesi, luonto, liikkuminen, suunnistaminen, innostus ja motivaatio! - tekijöitä ja elementtejä, jotka toistuvat omissa harrastuksissani.

pelastuskoira toiminta

retkeily & purjehdus

Hyvinvointi & urheilupsykologia

Purple Calluna flowers in nature

Ota yhteyttä

+358 44 564 8792

marjaana@etula.fi

Yleistä Strategisen johdon laskennasta

Strateginen laskenta tarjoaa organisaatiolle tietoa ja analyyseja, jotka auttavat johtoa tekemään parempia päätöksiä ja ohjaamaan resursseja oikein strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.


Pitkän aikavälin tavoitteet

Strateginen laskenta keskittyy pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin, kuten kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen tai markkinaosuuden kasvattamiseen.

Kustannuslaskenta

Strateginen laskenta sisältää kustannusten ja tuottojen analysoinnin eri toimintojen ja tuotteiden osalta. Tämä auttaa tunnistamaan, mitkä toiminnot tai tuotteet ovat kannattavimpia ja tukevat parhaiten strategisia tavoitteita.

Resurssien ohjaus

Strateginen laskenta auttaa organisaatiota ohjaamaan resurssejaan tehokkaasti ja suuntaamaan ne strategisesti tärkeisiin kohteisiin.

Business strategy

Riskien arviointi

Se voi myös sisältää riskianalyysin, joka auttaa organisaatiota tunnistamaan mahdolliset riskit ja niiden vaikutukset strategisiin tavoitteisiin.

Suorituskyvyn seuranta

Strateginen laskenta sisältää suorituskyvyn mittareiden ja KPI:den (Key Performance Indicators) käytön, joiden avulla organisaatio voi seurata edistymistä kohti strategisia tavoitteita ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.


Vaikuttavuuden muotoilu & laskenta

Vaikuttavuuden muotoilu ja laskenta ovat käsitteitä ja toimenpiteitä, jotka liittyvät organisaatioiden ja hankkeiden pyrkimykseen ymmärtää ja mitata niiden toiminnan vaikutuksia ja tuloksia yhteiskunnassa, ympäristössä tai taloudessa. Tavoitteena on arvioida, kuinka hyvin toiminta vastaa asetettuja tavoitteita ja kuinka merkittäviä muutoksia se tuottaa.

Vaikuttavuuden määrittely

Organisaation tai hankkeen on ensin määriteltävä selkeästi, mitä se tavoittelee ja mitä muutoksia se haluaa saavuttaa. Tämä auttaa asettamaan mittarit ja tavoitteet vaikuttavuuden arvioimiseksi.


Indikaattorit ja mittarit

Vaikuttavuuden arvioimiseksi on kehitettävä konkreettisia mittareita ja indikaattoreita, jotka voidaan mitata ja seurata ajan kuluessa. Näiden mittareiden pitäisi heijastaa haluttuja tuloksia ja vaikutuksia.

Tietojen keruu ja analyysi

Organisaation on kerättävä tietoja ja dataa, joka liittyy sen toiminnan vaikutuksiin. Tämä voi sisältää kvantitatiivisia tietoja (numerot) ja kvalitatiivisia tietoja (laadulliset arvioinnit). Tietojen analyysi auttaa ymmärtämään tuloksia ja vaikutuksia.

Baseline-mittaus & kustannus-hyöty-analyysi

Vaikuttavuuden arviointiin sisältyy baseline-mittaus, joka tehdään ennen toiminnan aloittamista. Tämä auttaa vertaamaan alkutilannetta myöhempiin tuloksiin. Lisäksi kannattaa suorittaa kustannus-hyöty-analyysi, jossa verrataan toiminnan kustannuksia sen tuottamiin hyötyihin.

Sidosryhmäosallistuminen

On tärkeää ottaa mukaan sidosryhmät, kuten asiakkaat, yhteistyökumppanit ja yhteisöt, joihin toiminta vaikuttaa. Heidän näkemyksensä ja kokemuksensa voivat antaa arvokasta tietoa vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Tulosten raportointi ja viestintä

Vaikuttavuuden tulokset tulisi raportoida avoimesti ja selkeästi sidosryhmille ja sidosryhmille. Tämä auttaa osoittamaan vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.